ART. 1 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

 

Złożenie zamówienia oznacza akceptację poniższych warunków sprzedaży oraz zgodę na wystawienie Faktury Vat bez podpisu Odbiorcy. Dodatkowe ustalenia dotyczące zamówienia i warunków sprzedaży wymagają pisemnej zgody Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków sprzedaży.

 

Art. 2     PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA

 

Sprzedaż jest realizowana przez Sprzedającego- firmę TOP GROUP na podstawie zamówienia złożonego wyłącznie w formie pisemnej (list, faks, e-mail). Zamówienia pisemne są wiążące.

Zrzeczenie się zamówienia na inną osobę / podmiot jest możliwe wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedającego.Kupujący ma prawo zmienić zamówienie jedynie przed dokonaniem wysyłki towaru oraz/i po akceptacji Sprzedającego. Prośba o zmianę zamówienia powinna być złożona na piśmie i doręczona przed dokonaniem wysyłki zamówionego towaru. W przypadku zmiany zamówienia, Sprzedawca ma prawo zwiększyć należność oraz musi wyznaczyć nowy termin wysyłki i odbioru.

Kupujący może zrezygnować z części lub całości zamówienia realizowanego przez Sprzedającego wyłącznie za uprzedniąpisemną zgodą Sprzedającego.

 

Art. 3     TRANSPORT I ODBIÓR TOWARU

 

Towar zamówiony dostarczany jest na ryzyko Kupującego.

Informacje dotyczące terminów dostaw są zasadniczo niewiążące. Zamówienia realizowane są w kolejności napływających zamówień oraz dostępności produktów na stanie magazynowym. Sprzedający może realizować zamówienia w całości lub częściowo, w miarę możliwości.

Zastrzega się możliwość zmiany terminu dostawy lub częściowej dostawy, wskutek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie, za szkody powstałe podczas transportu i rozładunku. Roszczenia odszkodowawcze za niewykonaną lub opóźnioną dostawę są wykluczone. Kupujący nie może również zrezygnować z zamówienia w wyniku opóźnienia.

Wyładunek towaru z pojazdu i pozostałe czynności z tym związane (wniesienie do biura, magazynu, itp.) należą do obowiązków Odbiorcy towaru. Zaleca się sprawdzić towar przy odbiorze. W przypadku stwierdzenia śladów uszkodzeń powstałych w czasie dostawy prosimy o wyraźne zaznaczenie tego faktu na „Liście przewozowym” w momencie odbioru towaru. W przypadku szkód transportowych wykrytych po przyjęciu dostawy, tzn. dających się stwierdzić jedynie po rozpakowaniu towaru, należy w ciągu 3 dni roboczych od daty dostawy skontaktować się z naszą firmą celem sporządzenia protokołu szkód pod rygorem utraty roszczenia.

Art. 4     ZWROT TOWARU

 

W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru z przyczyn leżących po stronie Kupującego (pomyłka, itp.), koszty zwrotu towaru pokrywa Kupujący. Sprzedający zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów manipulacyjnych związanych z procedurą zwrotu. Zwrot towaru następuje wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Sprzedającego.

Prawo do zwrotu towaru nie przysługuje w przypadku zamawianych artykułów produkowanych na specjalne zamówienie. Prawo do zwrotu towaru tylko w stanie nieużywanym i w oryginalnym opakowaniu przysługuje w ciągu 7 dni od daty dostawy zamówionego artykułu. Koszty zwrotu towaru obciążają przy tym Kupującego. Prawa do zwrotu nie mają Kupujacy, którzy zamówili towar o zmienionej specyfikacji niż standardowa ( specjalny kolor, wykończenie, wymiar) tzw. “towar wykonany za zamówienie”.

 

Art. 5     CENY I ZASADY PŁATNOŚCI

Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje „Potwierdzenie zamówienia”.

Wszystkie ceny zawarte w cennikach są cenami netto, nie zawierają podatku VAT. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian cen, do pobrania zaliczki oraz zmiany terminów płatności.

Termin płatności wynosi 7-14 dni od daty wystawienia faktury. W przypadku Klientów zamawiających po raz pierwszy w naszej firmie zastrzegamy sobie prawo do pobrania zaliczki w wysokości 100 % wartości zamówienia (łącznie z podatkiem VAT). Przy nieterminowej zapłacie faktur naliczamy ustawowe odsetki karne. W przypadku przekroczenia terminu płatności, następne zamówienia będą dostarczone po uiszczeniu zaległej i bieżącej należności.

Sprzedający zastrzega sobie własność sprzedanych Kupującemu towarów, aż do całkowitej zapłaty przez Kupującego pełnej ceny za te towary.

 

Art. 6     ZMIANY

 

W ramach procesu ciągłego doskonalenia produktów, Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian specyfikacji produktów oraz informacji zawartych w katalogach.

Art. 7     WARUNKI GWARANCJI I REKLAMACJI

Sprzedający udziela Kupującemu gwarancji rozpoczynającej się w dniu sprzedaży towaru. Okres gwarancji wynosi 24miesiące (z wyjątkami gwarancja 12 m-cy), a wszelkie ewentualne odstępstwa ( np. wydłużenie okresu gwarancyjnego) od tej reguły wymagają pisemnego potwierdzenia Sprzedającego. Gwarancja dotyczy jedynie wymiany produktów z wadami fabrycznymi. Reklamowany towar musi być zgłoszony w pierwszej kolejności do Sprzedającego w formie pisemnej.

Użytkowanie produktu niezgodne z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, naprawy, przeróbki we własnym zakresie, uszkodzenia powstałe z przyczyn niezależnych od Sprzedającego nie podlegają gwarancji. Ponadto gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia produktów w czasie ich użytkowania.

Kupujący ma obowiązek udostępnić reklamowany towar Sprzedającemu. Kupujący dostarcza wadliwy produkt do naprawy gwarancyjnej na swój koszt w miejsce przez niego wskazane. Sprzedający rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie14 dni, licząc od dnia, w którym będzie dysponował wadliwym towarem i pisemnym zgłoszeniem reklamacyjnym. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sprzedający zobowiązuje się według własnego uznania usunąć wady towaru wynikające z wadliwej konstrukcji lub wad materiałowych lub wymienić towar na wolny od takich wad. Odpowiedzialność Sprzedającego dotyczy jednak wyłącznie wad zgłoszonych nie później niż w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady przez Klienta i nie później niż w terminie 2 lat od dnia wydania mu towaru, chyba, że odrębna umowa stanowi inaczej.

Wszelkie reklamacje gwarancyjne będą przyjmowane przez Sprzedającego z chwilą dokonania pełnej zapłaty za dostarczony towar.

Koszty dostarczenia towaru związane z naprawami gwarancyjnymi ponosi Kupujący. Koszty dostarczenia towaru związane z naprawami pogwarancyjnymi ponosi Kupujący.

Kupujący zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Sprzedającego o utracie, uszkodzeniach lub brakach ilościowych dostarczonych produktów. Reklamacje winny być składane w chwili odbioru jednak nie później niż 24 godziny po odbiorze towaru pisemnie lub telefonicznie. Telefonicznie składane reklamacje muszą być potwierdzone w ciągu 3 dni roboczych pisemnie (listownie, faksem lub pocztą  elektroniczną). Podstawą uznania przez Sprzedającego wyżej wymienionych braków stwierdzonych przez Kupującego jest protokół reklamacyjny sporządzony w dniu dostawy i podpisany przez przedstawiciela Kupującego i spedytora (przewoźnika) lub Sprzedającego. Za szkody wynikłe z winy przewożącego Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. Szkodę należy wówczas zgłosić do przewoźnika wykonującego usługę w postaci protokołu sporządzonego w obecności osoby odpowiedzialnej za transport. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane w czasie rozładunku towaru.

Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z wstrzymania produkcji, utraty zysku lub strat pośrednich.

 

Art. 8     PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

Wszelkie zdjęcia, rysunki, wykresy, informacje techniczne i ceny towarów zamieszczane w katalogach oraz innych dokumentach przedstawianych Kupującemu, są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych.

Kopiowanie całości lub fragmentów tekstów zawartych w katalogach drukowanych, na stronie internetowej oraz w plikach w wersji elektronicznej i publikowanie ich w jakiejkolwiek formie jest zabronione bez pisemnej zgody Sprzedającego. Wtórna publikacja, modyfikowanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie treści w celach handlowych, w części lub całości jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.

Zabrania się umieszczania odnośników do stron internetowych Sprzedającego bez uprzedniej pisemnej zgody.

Art. 9     POZOSTAŁE WARUNKI

 

Sprawy sporne między stronami, które nie zostaną rozwiązane na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sądy właściwe.  

Wyżej wymienione Warunki Sprzedaży anulują i zastępują wszystkie poprzednie wersje.

STYCZEŃ 2020.

Skontaktuj się z naszym konsultantem tel. +48 775 462 108

Napisz do nas

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest TopGroup - Niemysłowice 154, 48-200 Prudnik